28 vasario 2023
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-vasaris-2023/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-vasaris-2023&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-vasaris-2023
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS VASARIS 2023

Vasarį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS VASARIS 2023

Vasarį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

Žiniasklaidos stebėsena atliekama prioritetine tvarka, pirmiausia stebint tas grupes, kurios susiduria su didžiausia socialine distancija, toliau ataskaitas pildant duomenimis apie mažiau diskriminuojamas grupes.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Balso suteikimas grupėms, susiduriančioms su didžiausia socialine atskirtimi.
  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.
  • Sąvokų vartojimas.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, stereotipų skatinimą arba laužymą analizuojamų grupių atžvilgiu.

Visų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos vasario menėsį:

 MUSULMONŲ RELIGINĖ BENDRIJA  | ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJALGBTI+ BENDRUOMENĖ

MUSULMONAI

Vasario mėnesį žiniasklaidoje stebėti 229 darbai, kuriuose minimi musulmonai. Kaip ir praėjusį mėnesį, daugelis publikacijų buvo užsienio naujienų konteksto. Devyniuose iš dešimt darbų apie musulmonus buvo tik užsimenama kitų temų kontekste. 

Žiniasklaidoje dominavo neutralaus konteksto publikacijos. Teigiamo ir neigiamo konteksto darbai sudarė po panašią dalį. Iš daugiau nei 200 darbų, kuriuose minimi musulmonai, teigiamas kontekstas stebėtas aštuoniuose. Šios publikacijos buvo apie musulmonų pasiekimus, pavyzdžiui, astronomijoje: Saudo Arabija į kosmosą išsiųs pirmąją moterį, 15min.lt, tarp teigiamo konteksto publikacijų stebėtas ir interviu su autore, parašiusia knygą vaikams, įkvėptą tikros istorijos apie musulmonus, gelbėjusius žydus Antro pasaulinio karo metu, Vaikams būtina žinoti tiesą apie pasaulį ir jo istoriją, Santaka.info. Tuo metu neigiamas kontekstas stebėtas publikacijose apie krikščionių persekiojimą, moterų teises. Tarp 229 darbų, kuriuose minimi musulmonai, pastebėtos keturios publikacijos, kuriose cituojami musulmonai, tik vienoje jų apie islamą kalbama Lietuvos kontekste: Islamo centro duris Vilniuje pravėręs muftijus: jeigu vyrai ir moterys kartu melstųsi, vargu, ar vyras galvotų apie Dievą, Lrt.lt.


Po daugiau nei dešimtadalį (12 proc.) sudarė publikacijos apie bendrus religinius klausimus, istoriją, turizmą. Lygiai dešimtadalyje stebėtų darbų musulmonai buvo minimi aptariant diskriminacijos, neapykantos kalbos klausimus. Dar 8 proc. publikacijų buvo kultūrinės tematikos, 7 proc. apie Turkijos santykius su Skandinavijos valstybėmis., 6 proc. apie Rusijos karą Ukrainoje. Devyniuose darbuose šalia termino musulmonai stebėta islamisto sąvoka, o islamofobija minėta šešiuose darbuose.

ROMAI

Vasario mėnesį žiniasklaidoje stebėti 163 darbai, kuriuose minima romų etninė grupė, tačiau neaptikta nei viena publikacija, kurioje būtų koncentruojamasi į romų bendruomenės padėtį ir integraciją Lietuvos visuomenėje. 

Daugiau nei du trečdaliai (69,6 proc.) stebėtų darbų buvo neutralaus konteksto. Publikacijos, kuriose romai minimi neigiamai, skatinant stereotipus, sudarė daugiau nei penktadalį viso turinio (21,5 proc.). Beveik pusė prie neigiamo konteksto priskirtų darbų buvo apie Užgavėnių šventę, šiose publikacijose minėtas neigiamų stereotipų apie romus atkartojimas: rengimasis skarmalais, vagystės ir apgavystės, būrimai iš rankų. Kita dalis neigiamo konteksto publikacijų buvo kriminalinės tematikos, pranešant apie įvykdytą nusikalstamą veiklą akcentuojant žinomą arba tik numanomą nusikaltimą įvykdžiusio asmens tautybę. Neigiamo konteksto darbų kiekis pustrečio karto pranoko publikacijų, kuriose apie romus kalbama teigiamai, skaičių. Pozityvus kontekstas apie romų etninę grupę fiksuotas pranešime spaudai, perpublikuotame trylikoje skirtingų žiniasklaidos priemonių (Ištvanas Kvik: apie kolegų netektis, lietuvišką muziką ir norą švęsti gyvenimą, Alytaus naujienos). Šis pranešimas spaudai buvo vienintelis vasario mėnesį stebėtas  žiniasklaidos darbas, kuriame cituojamas pats romų tautybės žmogus. 

Publikacijos apie Užgavėnes sudarė du penktadalius viso žiniasklaidos turinio, kuriame minimi romai: 40,5 proc. Publikacijos apie diskriminaciją daugiau nei dešimtadalį viso stebėto turinio (12,3 proc.). Istorinės tematikos darbai sudarė arti dešimtadalio: 9,2 proc. Panašią dalį užėmė ir kriminalinės naujienos: 8,6 proc. Publikacijos, kuriose buvo galima geriau susipažinti su romų tradicijomis ir kultūra sudarė 8 proc., o darbai apie Lietuvos politiką ir žmogaus teises po 6,1 proc. 

Didesnėje pusėje (50,9 proc.) publikacijų vartotas tautovardis „čigonas“, o terminas „romas“ stebėtas 44,2 proc. darbų. Tarp publikacijų stebėti septyni darbai, kuriuose vartoti abu tautovardžiai. Vasaris yra pirmas mėnesis po daugiau nei metų, kai tautovardis „čigonas“ vartotas dažniau nei „romas“, tam įtakos turėjo Užgavėnių šventės, kadangi visuose darbuose, kuriuose buvo pranešama apie šios progos renginius, tradicijas buvo pasirinktas terminas „čigonas“.

Nors persirenginėjimas kitomis tautybėmis per Užgavėnes laikomas sena tradicija, tačiau kaip vasario 24-ąją rašyta Tauragės žinių laikraštyje: remiantis Prane Dunduliene, seniausiomis kaukėmis laikytinos zoomorfinės – gyvūnų pavidalų, vėliau demonomorfinės, vaizduojančios mistines būtybes, o antropomorfinės kaukės, atkartojančios kitas tautybes, profesijas ir pan. yra vėlyvesnės. Svetimšalių kaukės nereiškia tautinės priklausomybės, – Tauragės žinioms teigė R. Jančiauskienė – Jos yra tik priemonė paryškinti priešybei „svetimas-savas“ ir siekiant ano pasaulio būtybę atskirti nuo „savų“. Lietuvoje gyvenančios tautinės bendrijos neturėtų būti laikomomis „svetimomis“, o tradicinės šventės gali būti švenčiamos neskatinant stereotipų apie dalį Lietuvos gyventojų.

LGBTI+ BENDRUOMENĖ

LGBTI+ bendruomenės paminėjimai žiniasklaidoje vasario mėnesį stebėti 641-oje publikacijoje. Didžiojoje dalyje stebėtų darbų LGBTI+ bendruomenė minėta Lietuvos naujienų kontekste, užsienio naujienos sudarė kiek daugiau nei ketvirtadalį (27,9 proc.). Dažniausiai stebėti žiniasklaidos darbų žanrai: straipsniai ir išplėstinės žinutės (abiejų žanrų publikacijos sudarė daugiau nei po penktadalį viso turinio).  Komentaro žanro publikacijos ir pranešimai spaudai sudarė po 15 proc.

Neutralaus konteksto publikacijos vasario mėnesį nesudarė trijų ketvirtadalių viso turinio apie LGBTI+ bendruomenę. Tuo metu žiniasklaidos darbai, kuriuose apie netradicinės seksualinės orientacijos asmenis kalbama neigiamai, skatinant stereotipus, sudarė 15,1 proc. viso stebėto turinio apie LGBTI+ bendruomenę. 75 iš 97 neigiamo konteksto darbų buvo politinės tematikos. Publikacijos, kuriose griaunami stereotipai ir apie LGBTI+ bendruomenės narius kalbama teigiamai sudarė šiek tiek daugiau nei dešimtadalį viso turinio (11,9 proc.). Daugiau nei trečdalis teigiamo konteksto publikacijų buvo apie kultūrą, įvairius meno renginius. Penktadalyje pozityvaus konteksto darbų buvo stebėtas ir pačios LGBTI+ bendruoemenės atstovų citavimas: Translytės kova fronte už Ukrainos laisvę: artilerijos sviediniui nėra skirtumo kokia tavo lyties tapatybė, TV3.lt. Iš 641-os publikacijos, kurioje minima LGBTI+ bendruomenė, asmenys, atstovaujantys šią bendruomenę cituoti 40-yje, tai yra 6,2 proc. viso turinio. Dažniausiai cituoti translyčiai asmenys (14 publikacijų), homoseksualių vyrų citavimas stebėtas dešimtyje publikacijų, o homoseksualių moterų penkiose, dar penkiuose darbuose cituoti biseksualai. Taip pat stebėti šeši darbai, kuriuose kalbintas LGL (Lietuvos gėjų lygos) atstovai. 

Arti ketvirtadalio (24,2 proc.) turinio buvo apie Lietuvos politiką LGBTI+ bendruomenės atžvilgiu. Dar 13 proc. turinio taip pat politinės tematikos, aptariant bendresnius klausimus, nesusijusius su LGBTI+ bendruomene. Panašią dalį (12,9 proc.) sudarė kultūros tematikos publikacijos. Publikacijos, kuriose išsamiau kalbama apie žmogaus teises sudarė 5,9 proc. viso turinio. Darbai apie LGBTI+ bendruomenės reprezentaciją sudarė 4,7 proc. Dar 3,9 proc. sudarė publikacijos apie įvairius sveikatos klausimus. 

Dažniausiai minėti terminai, apibūdinantys LGBTI+ bendruomenę ir jos narius: homoseksualumas (42,6 proc.), LGBTI+ (30 proc.), gėjai (22,8 proc.), translyčiai (17,3 proc.), orientacija (14,7 proc.), biseksualumas (11,2 proc.), partnerystė (9,5 proc.), kiti stebėti terminai: lesbietės (5,3 proc.), lyties keitimas (6,4 proc.), transseksualumas (5,3 proc.), homofobija (3,3 proc.), genderizmas (1,4 proc.).


Vykdomas žiniasklaidos monitoringas yra projekto „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija“ dalis. Finansuojama Aktyvių piliečių fondo.

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS